Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacje wstępne

 1. Właścicielem serwisu EcoKitchen.pl jest firma PSM Group Piotr Stępkowski, NIP 5213569844, zwana dalej „EcoKitchen”, ul Domaniewska 17/19/133, 02-663, Warszawa, jest właścicielem sklepu internetowego www.ecokitchen.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. EcoKitchen zajmuje się m.in. sprzedażą produktów ekologicznych (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z dostawą.
 3. Terenem działalności EcoKitchen jest Polska, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Teren działalności nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych, w szczególności przed sądem właściwym dla miejsca działalności EcoKitchen.pl, czy przed sądem miejsca wykonania umowy.
 4. Dostawy na terenie Polski realizowane są przez firmy kurierskie.
 5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące.
 7. EcoKitchen realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.
 8. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do EcoKitchen lub zostały przekazane przez partnerów i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 9. Wszystkie ceny w Serwisie są w walucie polskich złotych (zł), zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia. W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.
 10. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się - zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.
 12. EcoKitchen zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 13. EcoKitchen zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

Składanie zamówienia

 1. EcoKitchen przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez stronę internetową www.ecokitchen.pl lub e-mail biuro@ecokitchen.pl
 2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac konserwatorskich, powodujących brak dostępności do Serwisu.
 3. Klient precyzuje zamówienie wskazując Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość tego Produktu, a następnie dodaje go do koszyka. Następnie Klient podaje swoje dane, dane kontaktowe osoby odbierającej Produkt oraz wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
 4. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia EcoKitchen przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez EcoKitchen oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje - zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem EcoKitchen złożoną ofertą.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem, a EcoKitchen:
 6. w przypadku Konsumentów - dla zamówień złożonych przez stronę www.ecokitchen.pl - z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty może skutkować anulowaniem oferty;
 7. w przypadku przedsiębiorców - dla zamówień złożonych przez e-mail - z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT.
 8. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 9. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. EcoKitchen ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad.
 10. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać za pośrednictwem e-maila biuro@ecokitchen.pl. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez EcoKitchen takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 11. EcoKitchen realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 12. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 13. W przypadku poniesienia przez EcoKitchen kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty, nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez EcoKitchen. W przypadku nie wniesienia przez Klienta wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, EcoKitchen nie jest zobowiązane do ponownej próby realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce „Formy płatności”.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, EcoKitchen umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu.

Postanowienia ogólne

 1. EcoKitchen jest zobowiązane do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 2. Dostępność Biura Obsługi EcoKitchen jest zależna od godzin otwarcia biura.
 3. EcoKitchen przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia. Postawienie nie ma zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. EcoKitchen dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu i ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

Reklamacje

 1. EcoKitchen odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do EcoKitchen zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona e-mailem biuro@ecokitchen.pl lub pisemnie na adres ul Domaniewska 17/19/133, 02-663, Warszawa
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 3 dni roboczych od daty jej złożenia w przypadku reklamacji złożonych przez e-mail oraz 3 dni roboczych od daty odebrania reklamacji odebranej listownie. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty dostawy.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji EcoKitchen wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 7. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w załączniku do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia może być wystawiana jest faktura VAT.
 2. EcoKitchen - właściciel serwisu internetowego www.ecokitchen.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez EcoKitchen, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładaniu konta, a także składaniu zamówienia w serwisie internetowym www.ecokitchen.pl, odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 4. EcoKitchen zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 5. EcoKitchen ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym EcoKitchen są następujące: przeglądarka Internet Explorer 9 i wyżej, Firefox 35 i wyżej, Chrome 45 i wyżej, Opera 30 i wyżej, Safari 8 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej EcoKitchen, treści o charakterze bezprawnym. EcoKitchen zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku.